Tájékoztató a 2020/2021-es tanév tavaszi félévének oktatásszervezéséről és a hallgatói ügyintézésről

A koronavírus járvány harmadik hulláma miatt bevezetett kormányzati járványügyi korlátozásokhoz kapcsolódó intézményi intézkedések meghatározásáról szóló 1/2021. (III.5.) Rektori-Kancellári együttes utasítás alapján az alábbiakról tájékoztatom hallgatóinkat.

1. Az 1/2021. (I.21.) sz. Rektori utasításban foglaltakkal egyezően, intézményünkben az oktatás további intézkedésig kizárólag digitális (online) oktatás formájában zajlik.

2. A Tanulmányi és vizsgaszabályzat 51.§ (3) bekezdése (a) pontja, a 2020/2021-es tanév tavaszi félévében az alábbiak szerint módosul: a szakdolgozatot / diplomamunkát – művészeti valamint művészetközvetítő képzési területen, amennyiben a szakfelelős másként nem rendelkezik – az erre kialakított elektronikus felületre kell feltölteni 2021. április 30-ig. Nyomtatott példányt nem kell benyújtani. Ennek megfelelően ebben az időszakban figyelmen kívül kell hagyni az 51.§ (3) bekezdés (b) pontját és az 52.§ (1) bekezdés második mondatát.

3. A szakmai gyakorlatok (beleértve a duális képzési gyakorlatot, valamint a külső helyszíneken zajló nem tanítási gyakorlatokat is) – amennyiben arra a gyakorlóhely lehetőséget biztosít – változatlan formában tovább folyhatnak. Az aktuális félévben esedékes, de a járványügyi korlátozások miatt átmenetileg felfüggesztésre került vagy meg sem kezdődött szakmai gyakorlatok teljesítését az erre vonatkozó átmeneti eljárásrend alapján a szakfelelősök határozzák meg. Ezen eljárásrendeket – mind a pedagógusképzésben, mind a nem pedagógusképzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlatok esetében – legkésőbb 2021. március 16-ig közzétesszük.

4. A gyakorlóiskolai tanítási gyakorlat és az összefüggő online tanítási gyakorlatok szervezése során figyelembe kell venni a köznevelésre vonatkozó szabályozást.

5. Az Egyetem kollégiumi épületei továbbra is zárva tartanak, azokban kizárólag a rektori engedéllyel rendelkező hallgatók tartózkodhatnak, akik továbbra is kötelesek maradéktalanul betartani a kollégiumokra vonatkozó speciális előírásokat. Betegség esetén haladéktalanul jelzést szükséges küldeni a jarvany@uni-eszterhazy.hu e-mail címre és intézkedésig a kijelölt helyen tartózkodni.

6. Hallgatói ügyintézés
A hallgatói ügyintézés elsősorban online módon történik. Kérjük a hallgatókat, hogy az ügyintézőket levélben, illetve telefonon keressék az Oktatási Főigazgatóság hivatalos elérhetőségein:

https://oktatas.uni-eszterhazy.hu/hu/okt_ig/szervezet/egri-campus

Jogviszonyigazolásokat e-mailes megkeresést követően postai úton juttatjuk el a hallgatókhoz. Jogviszonyigazolás kérhető: ugyintezes@uni-eszterhazy.hu e-mail címen.

A Nyugdíjfolyósító Intézethez benyújtandó nyomtatvány töltésének menete:

A formanyomtatványt kérjük küldjék meg elektronikusan az alábbi címekre: ugyintezes@uni-eszterhazy.hu

A kitöltött igazolásokat szintén postai úton juttatjuk el a hallgatókhoz.

Diákigazolvány érvényesítés:
A Kormány tájékoztatása értelmében azok az aktív hallgatók, akiknek a diákigazolványára a 2019/2020. I féléves vagy 2019/2020. II. féléves vagy 2020/2021. I. féléves érvényesítő matrica került felragasztásra, a veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napig vehetik igénybe az utazási kedvezményeket.

Új diákigazolvány átvétele:
Azon hallgatók, akik értesítést kaptak, hogy diákigazolványuk megérkezett az egyetemre, az alábbi módokon vehetik át:
• Személyesen a Tanulmányi és Oktatásszervezési Osztály Ügyfélszolgálati Irodájában (Eger, B épület földszint) ügyfélfogadási időben: Hétfőtől-csütörtökig: 9-12 és 13-15 óráig, pénteken: 8-13 óráig vagy
• postai úton: Az erre a célra létrehozott kitöltött, aláírt formanyomtatvány postai úton (Eszterházy Károly Egyetem Tanulmányi és Oktatásszervezési Osztály 3300 Eger, Egészségház u. 4.) történő megküldését követően az Egyetem utánvételes küldeményként a hallgató által kért postacímre megküldi.

Hiányzó bankszámlaszám rögzítése
A rendkívüli helyzetre való tekintettel a bankszámlaszámok személyes úton történő megadása és rögzítése szünetel. Aki felszólítást kapott, hogy keresse fel a Neptun és Pénzügyi Irodát a bankszámlaszámának rögzítése céljából, e-mailen kérheti annak rögzítését (hallgatoipenzugy@uni-eszterhazy.hu). Kérem, hogy a tanulmányi rendszerben rögzített e-mail címéről küldje el a bankszámlaszámát és az e-mailhez csatolja a személyi azonosságát igazoló okirat másolatát. Kérem, személyes adataikat (e-mail, telefonszám) ellenőrizzék és aktualizálják!

Könyvtári információ:
https://uni-eszterhazy.hu/hu/egyetem/egyetem/hirek-1048/c/koronavirus-konyvtari-informaciok

Eger, 2021. március 9.

Kalóné Szűcs Erzsébet

oktatási igazgató


Információ a Neptun rendszer leállásáról!

Tisztelt Felhasználók!

Tájékoztatjuk, hogy a 2020. évi XXXIII. tv. 21. § (1) bekezdése szerint 2020. július 31. napján az Eszterházy Károly Egyetem (EKE) Gyöngyösi Károly Róbert Campusa az Eszterházy Károly Egyetem szervezetéből kiválik és a Szent István Egyetem (SZIE) szervezetébe olvad be. Az adatok átemelésre után a hallgatók már csak a SZIE rendszerébe tudnak belépni!


Információ a nyelvvizsga nélküli diplomák kiadásáról!

Tisztelt Végzett Hallgató!

Tájékoztatom, hogy a 2020. évi XXXIII. tv. 21. § (1) bekezdése szerint 2020. július 31. napján az Eszterházy Károly Egyetem (EKE) Gyöngyösi Károly Róbert Campusa az Eszterházy Károly Egyetem szervezetéből kiválik és a Szent István Egyetem (SZIE) szervezetébe olvad be. Az adatok átemelésre után a hallgatók már csak a SZIE rendszerébe tudnak belépni!

A fentiek miatt intézményünk a Gyöngyösön sikeres záróvizsgát tett hallgatók számára a 101/2020. (IV.10.) sz. Korm. rendelet szerinti oklevél igénylést 2020. július 15-én felfüggesztette.

Az oklevél igénylést 2020. augusztus 1. után a SZIE fogadja, melynek módjáról és részleteiről a jogutód SZIE-től kap tájékoztatást.

Eger, 2020. július 15.

Kalóné Szűcs Erzsébet

oktatási igazgató

A veszélyhelyzet során teendő egyes, a felsőoktatási intézményeket és a hallgatókat érintő intézkedésekről szóló 101/2020. (IV.10.) számú Korm. rendelet 6.§-a alapján, aki 2020. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tesz vagy tett, mentesül az oklevél kiadásának előfeltételéül előírt nyelvvizsga letételének kötelezettsége alól.

A nyelvvizsga kötelezettség alól valamennyi volt főiskolai, egyetemi képzésben, felsőoktatási szakképzésben tanult, vagy alap- illetve mesterfokozatot szerzett hallgató mentesül, függetlenül attól, hogy a képzési és kimeneti követelmények általános vagy szaknyelvi vizsgát, illetve egy vagy két nyelvvizsgát írtak elő az oklevél kiadásához. A rendelkezés a doktori képzésekre és felsőfokú szakképzésekre nem vonatkozik.

Intézményünknek – hasonlóan a többi felsőoktatási intézményhez – nem áll rendelkezésére a szükséges mennyiség a formanyomtatványokból. Az oklevél és oklevélmelléklet nyomtatványokat a Pátria Nyomdától megigényeltük, a nyomtatványok gyártását megkezdték, a dokumentumok kiállítását ezen nyomtatványok megérkezése után tudjuk elkezdeni.

A kiállítás folyamat az alábbi módon zajlik:

 1. Az oklevél kiállítását csak az alábbi adategyeztető felület kitöltését követően kezdi meg az intézmény. Kérjük az adatok pontos kitöltését!
 2. Az oklevél minden esetben azon a néven kerül kiállításra, mely a végzett hallgató személyi igazolványán jelenleg szerepel. Ettől eltérni a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 51. § (5) bekezdése értelmében nem áll módunkban. Kérjük, hogy a személyi igazolvány másolatát/scannelt példányát mindenképpen töltsék fel!
 3. Az oklevél kiállítója az Eszterházy Károly Egyetem. Azon végzett hallgatóink, akik még nem az EKE-n tettek záróvizsgát, kérjük, hogy az igénylési felületen a jogelőd intézménynél az alábbiak szerint válasszák ki az adott intézményt:
  • amennyiben az egri vagy sárospataki képzési helyen tett záróvizsgát, a jogelőd intézmény neve: Eszterházy Károly Főiskola, (a 2000. január 1. és 2013. június 30. között Sárospatakon záróvizsgázó hallgatók számára a jogelőd, Miskolci Egyetem állítja ki az oklevelet);
  • amennyiben a gyöngyösi telephely bármely jogelőd intézményében (KRF, SZIE, GATE) tett záróvizsgát, a jogelőd intézmény neve: Károly Róbert Főiskola;
  • amennyiben a jászberényi telephely bármely jogelőd intézményében (JTIF, SZIE JFK, SZIE ABK, SZIE ABPK) tett záróvizsgát. a jogelőd intézmény neve: Szent István Egyetemem.
 4. Amennyiben rendelkezik a sikeres záróvizsgáról szóló igazolással, kérjük azt az adategyeztető felület megfelelő kérdéséhez feltölteni.
 5. Amennyiben a 101/2020. (IV.10.) számú Korm. rendelet 6.§-a alapján több oklevél megszerzésére is jogosult az egyetemen vagy annak jogelőd intézményeiben, úgy mindkét szak esetében el kell végezni az adategyeztetést. Kivételt képez ez alól a szakpáros tanárképzés. A szakpáros tanárképzés esetében az adategyeztetést egyszer kell elindítani.
 6. Csak a hiánytalanul, végéig kitöltött adategyeztető nyilatkozatokat tudjuk figyelembe venni.
 7. A beérkezett adategyeztetések alapján az oklevél kiállítása az alábbiak szerint zajlik:
  • A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény és ennek végrehajtási rendelete alapján minden záróvizsgát tett hallgató számára oklevél (magyar és angol nyelven) kerül kiállításra.
  • Oklevélmellékletet csak az alap-, mesterképzésben, osztatlan képzésben, valamint felsőoktatási szakképzésben végzett hallgatóknak állít ki az intézmény.
  • Az adategyeztető nyilatkozatokat a beérkezés sorrendjében dolgozzuk fel, az oklevelek kiállítása előreláthatólag az alábbi ütemezésben történik:
   • 2015 után záróvizsgázottak – 2020. április 28-tól;
   • 2010-2014 évben záróvizsgázottak – 2020. május 4-től;
   • 2010 előtt záróvizsgázottak – 2020. május 11-től folyamatosan.
  • Az elkészült oklevelek/oklevélmellékletek az adategyeztető felületen, a hallgató által kért módon kerülnek átadásra, azaz
   - postai úton,
   - személyes átvétel esetén: a megadott e-mail elérhetőségen tájékoztatjuk a járványügyi helyzet alakulásának megfelelően a személyes átvétel lehetőségéről.

Tekintettel arra, hogy az Oktatási Igazgatóság munkatársait a nagyszámú köziokirat elkészítése a napi munkafolyamat mellett terheli, kérem az érintett hallgatók türelmét és megértését. Kollégáim mindent megtesznek azért, hogy a folyamatot mielőbb lezárhassuk és volt hallgatóink mihamarabb kézbe vegyék diplomájukat. Az adategyeztetéssel kapcsolatos kérdéseivel az oklevel@uni-eszterhazy.hu címen érdeklődhet.

Tájékoztatom, hogy Intézményünk a felsőfokú oklevéllel rendelkezők számára számos továbbtanulási lehetőséget kínál akár mesterképzésben, akár szakirányú továbbképzésben. A választható szakokról, a bekerülés lehetőségeiről, a felvételi eljárás szabályairól az alábbi elérhetőségen tájékozódhat: felvi.uni-eszterhazy.hu.

Eger, 2020. április 24.

Kalóné Szűcs Erzsébet s.k.

oktatási igazgató


Tisztelt Egyetemi Hallgatók!

Az Eszterházy Károly Egyetem hallgatóival kapcsolatos adatkezeléséről közzétett Adatvédelmi tájékoztató letölthető!

Tisztelt Egyetemi Hallgatók!

Az Eszterházy Károly Egyetem 2018 elején két e-könyv csomagot vásárolt meg: Education (540 mű), Computer science (871 mű).
A Springer Kiadó 2017-es kiadású angol nyelvű e-könyvei a SpringerLink adatbázisban érhetők el. Az e-könyvek az egyetemi hálózatról használhatók (hasonlóan az adatbázisokhoz), vagy OpenVPN-nel lehetséges a távoli elérés. Erről információt itt találnak.
A Springer Kiadó oldalán az e-könyvek kereshetők címre vagy szerzőre, illetve a könyvek teljes szövegére is kereshetünk. Az e-könyvek PDF vagy EPUB formátumban le is tölthetők, DRM-mentesek és egyszerre korlátlan számú felhasználó veheti igénybe őket. A beszerzés jelen esetben nem előfizetést jelent, hanem „örökáras” megvásárlást.
Az e-könyvek címek szerint rendezett jegyzéke ezen a két linken érhető el:
education
computer science
(A közvetlen linkeken elérhető tételek nem teljes egészében egyeznek meg a megvásárolt művekkel, de gyors tájékozódásra alkalmasak.)
Bízunk abban, hogy ezek a könnyen használható, friss megjelenésű szakkönyvek hatékonyan segítik az egyetemen folyó oktatást és kutatást.


Üdvözlettel: a Tittel Pál Könyvtár munkatársai

Tisztelt Egyetemi Hallgatók!

Az Eszterházy Károly Egyetemen 2018-ban az alábbi magyar és idegen nyelvű előfizetett tudományos adatbázisok érhetők el az intézményi számítógépes hálózat IP-címei alatt, illetve távoli elérés esetén OpenVPN-nel (telepítési útmutató).
 • ADT - ARCANUM DIGITÁLIS TUDOMÁNYTÁR
 • AKADÉMIAI KIADÓ FOLYÓIRATAI
 • AKADÉMIAI KIADÓ MERSZ ADATBÁZISA
 • AKADÉMIAI KIADÓ SZÓTÁRAI
 • CAMBRIDGE JOURNALS
 • EBSCO (benne Academic Search Complete, LISTA, GreenFILE, PsycINFO)
 • JSTOR
 • L'HARMATTAN KIADÓ
 • MATHSCINET
 • PROQUEST (benne Education Collection az ERIC-kel)
 • SCIENCE DIRECT
 • SCOPUS
 • SPRINGER LINK
 • SZÓTUDÁSTÁR
 • WEB OF SCIENCE


2017-hez képest újdonságok:
 • a ProQuest SciTech Collection helyett idén a ProQuest Centralra fizettünk elő
 • új magyar nyelvű adatbázisok a L’Harmattan Kiadó e-könyv gyűjteménye és a Tinta Kiadó Szótudástár adatbázisa
 • az Oxford University Press Grove Music Online adatbázisára az előfizetés 2017. december 31-én lejárt
Az új és a régi adatbázisokhoz kapcsolódó részletes információk, illetve az elérési linkek a könyvtári honlapon az adatbázisok menüpontnál megtekinthetők. A 2018-ban várható tesztidőszakokról, új adatbázisok kipróbálásáról, illetve a különböző tréningekről a könyvtári honlap hírei között tájékozódhatnak.


Üdvözlettel: a Tittel Pál Könyvtár munkatársai

Tisztelt Egyetemi Hallgatók!
A Líceum földszintjén, a főlépcső alatt RUHATÁR működik. Kérjük, hogy vegyék igénybe, mivel táskát és kabátot a KÖNYVTÁRBA nem vihetnek be, még a könyvtári termekben tartott órákra sem.
Köszönjük a megértésüket!

A Tittel Pál Könyvtár munkatársai